Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

forcadella

icon_targeta_100 · família: Poaceae

· regió biogeogràfica: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)

· forma biològica: teròfit (plantes anuals)

· hàbitat: fruiterars, conreus herbacis de regadiu, cunetes, herbassars humits

· rang altitudinal: 50 – 990 m

Citacions bibliogràfiques [en construcció…]:
– Bolòs (1983): riba de la riera d’Arbúcies, prop de Can Horta.
– Bolòs et al. (1988): Maçanes, vora la riera de Caldes.